Tresoar zal het project 'Waddenarchieven' de komende jaren verder ontwikkelen. Waddenacademie, Tresoar en InterWad (waddenzee.nl) werken samen aan de ontwikkeling van een data/catalogussysteem, waarin de gegevens die tot dusver binnen het project Waddenarchieven zijn verzameld, nader kunnen worden gepresenteerd en ontsloten. Dit systeem, dat de naam Wadwijzer heeft gekregen, wordt op 8 december 2011 gepresenteerd tijdens het Waddensymposium van de Waddenacademie. Daarna zal het systeem online te raadplegen zijn op de websites van de drie organisaties.
Het project Waddenarchieven heeft een tweeledige doelstelling.

  • Het maken en online beschikbaar stellen  van thematische overzichten van waddenmateriaal uit diverse archieven in Nederland
  • Het opstarten van de ontwikkeling van een professioneel datasysteem/catalogus waarin de diverse gegevensverzamelingen kunnen worden gecatalogiseerd.

Wadwijzer zal zich in de toekomst verder ontwikkelen, zodat niet alleen inventarisatie van Waddenmateriaal uit archieven beschikbaar is. Het datasysteem achter Wadwijzer is flexibel ingericht zodat ook andere objectvormen dan alleen archiefmateriaal kunnen worden ingevoerd. Te denken valt aan AV-materiaal, publicaties, beschrijvingen van museale objecten,  kaartmateriaal, nieuwsitems, krantenberichten, websites etc.
Wadwijzer bevat alleen metagegevens (informatie) over de data: het is een catalogussysteem dat de beschikbare data op metaniveau beschrijft maar het materiaal zelf niet digitaal bevat. Indien materiaal digitaal beschikbaar is, verwijst Wadwijzer met behulp van url’s door naar het betreffende materiaal (dat kan liggen in archieven, bibliotheken, online digitale gegevensverzamelingen etc)

Project Waddenarchieven

Veel informatie over het waddengebied ligt verborgen in archieven bij diverse archiefinstanties, instellingen en particulieren. Binnen het project Waddenarchieven worden deze archieven getraceerd, geïnventariseerd en online gepresenteerd. Het project richt zich op vijftien specifieke thema's:
- landaanwinning en bedijking
- bestuur
- flora, fauna en natuurbeheer
- economie
- scheepvaart
- waterstaat
- visserij (incl. schelpdiervisserij)
- bevolking en demografie
- klimaat en meteorologie
- toerisme en recreatie
- bodem en delfstoffen
- veiligheid
- zorg
- militaire zaken
Wadwijzer zal zich in de toekomst verder ontwikkelen, zodat niet alleen inventarisatie van Waddenmateriaal uit archieven beschikbaar is. Het datasysteem achter Wadwijzer is flexibel ingericht zodat ook andere objectvormen dan alleen archiefmateriaal kunnen worden ingevoerd. Te denken valt aan AV-materiaal, publicaties, beschrijvingen van museale objecten,  kaartmateriaal, nieuwsitems, krantenberichten, websites etc.

Klankbordgroep

In 2012 zal een klankbordgroep van waddenwetenschappers geformeerd worden die Tresoar kan adviseren over nadere invulling en uitbouw van het systeem. Zodra de samenstelling van de klankbordgroep bekend is, zal deze worden gepubliceerd op deze site.